#eye range:0.8 #eye rollspeed:0.4She says, She saysMURDA